ارزیابی عملکرد سال 1398 دستگاه های اجرایی استان تهران آغاز شد
فروردین 3 هزار کارمند جدید وارد دستگاه های اجرایی استان تهران می شوند
جذب18متخصص در آب منطقه ای تهران|نظارت سازمان مدیریت بر مصاحبه استخدامی
آغازمرحله دوم بازدید میدانی از میز خدمت دستگاه های اجرایی استان
استخدام بیش از2 هزار دبیر در آموزش و پرورش شهر و شهرستان های تهران
استخدام بیش از2 هزار دبیر در آموزش و پرورش شهر و شهرستان های تهران

گزارش تصویری

ارزیابی عملکرد سال 1398 دستگاه های اجرایی استان تهران آغاز شد

فروردین 3 هزار کارمند جدید وارد دستگاه های اجرایی استان تهران می شوند

جذب18متخصص در آب منطقه ای تهران|نظارت سازمان مدیریت بر مصاحبه استخدامی

آغازمرحله دوم بازدید میدانی از میز خدمت دستگاه های اجرایی استان

استخدام بیش از2 هزار دبیر در آموزش و پرورش شهر و شهرستان های تهران

استخدام بیش از2 هزار دبیر در آموزش و پرورش شهر و شهرستان های تهران

آغاز مصاحبه آزمون استخدامی سال 98 در استان تهران

آغاز مصاحبه آزمون استخدامی سال 98 در استان تهران

گزارش یک بازدید|ارزیابی میز خدمت اداره کل درمان تامین اجتماعی استان