کیفیت میز خدمت 47 دستگاه اجرایی استان تهران ارزیابی می شود
آزمون جامع استخدامی استان تهران برگزار شد
رقابت 50 هزار تهرانی در هفتمین آزمون جامع استخدامی کشور
«نظام آموزش مديران و کارکنان دولت با نگاه استراتژيک»
میزان خدمات الکترونیکی در سطح ملی 40 و در استان تهران 44 درصد است
اجرای طرح آسیب شناسی توسعه منابع انسانی در استان تهران

گزارش تصویری

کیفیت میز خدمت 47 دستگاه اجرایی استان تهران ارزیابی می شود

آزمون جامع استخدامی استان تهران برگزار شد

رقابت 50 هزار تهرانی در هفتمین آزمون جامع استخدامی کشور

«نظام آموزش مديران و کارکنان دولت با نگاه استراتژيک»

میزان خدمات الکترونیکی در سطح ملی 40 و در استان تهران 44 درصد است

اجرای طرح آسیب شناسی توسعه منابع انسانی در استان تهران

بررسی طرح ارزیابی کیفی استقرار میز خدمت در دستگاههای اجرایی در جلسه مشترک امور توسعه دولت الکترونیک با معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان

جشنواره شهید رجایی| ۳ دستگاه برتر در بخش اقتصاد مقاومتی استان تهران

جشنواره شهید رجایی| ۶ فرماندار برتر استان تهران معرفی شدند