جشنواره شهید رجایی| ۳ دستگاه برتر در بخش اقتصاد مقاومتی استان تهران
جشنواره شهید رجایی| ۶ فرماندار برتر استان تهران معرفی شدند
جشنواره شهید رجایی| ۳ مدیر برتر استان تهران معرفی شدند
جشنواره شهید رجایی| دستگاه های برگزیده تهران در ۶ گروه معرفی شدند
جشنواره شهید رجایی| دستگاه های برگزیده تهران در بخش شاخص های عمومی
جشنواره شهید رجایی|دستگاه های برگزیده تهران در بخش شاخص های اختصاصی

گزارش تصویری

جشنواره شهید رجایی| ۳ دستگاه برتر در بخش اقتصاد مقاومتی استان تهران

جشنواره شهید رجایی| ۶ فرماندار برتر استان تهران معرفی شدند

جشنواره شهید رجایی| ۳ مدیر برتر استان تهران معرفی شدند

جشنواره شهید رجایی| دستگاه های برگزیده تهران در ۶ گروه معرفی شدند

جشنواره شهید رجایی| دستگاه های برگزیده تهران در بخش شاخص های عمومی

جشنواره شهید رجایی|دستگاه های برگزیده تهران در بخش شاخص های اختصاصی

تجلیل از 12 دستگاه اجرایی برتر در جشنواره شهید رجایی استان تهران

بازدید معاون سرمایه انسانی سازمان مدیریت تهران از دو واحد صنعتی

معرفی720داوطلب استخدام به اداره کل‌ امورمالیاتی|سازمان مدیریت ناظر است