تاریخ : يکشنبه 28 مهر 1398
کد 67

بررسی طرح ارزیابی کیفی استقرار میز خدمت در دستگاههای اجرایی در جلسه مشترک امور توسعه دولت الکترونیک با معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان

در جلسه مشترک امور توسعه دولت الکترونیک و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت استان تهران طرح ارزیابی کیفی استقرار میز خدمت در دستگاههای اجرایی بررسی گردید
در جلسه مشترک طرح ارزیابی کیفی استقرار میز خدمت در دستگاههای اجرایی با حضور خانم بخت جو رئیس امور توسعه دولت الکترونیک سازمان اداری و استخدامی و آقای شیرین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و روسای گروه و کارشناسان معاونت برگزار گردید.در این جلسه ارزیابی میز خدمت و نقاط قوت و ضعف آن و راهکارهای ارتقای خدمات الکترونیک و تفکیک آن از خدمات حضوری و ترکیبی و چگونگی ارزیابی کیفی خدمات دستگاههای اجرایی در سال 1398  مورد بحث و بررسی قرار گرفت. دوره دوم ارزیابی میز خدمت دستگاههای اجرایی استان تهران در آبان ماه اجرا خواهد شد.