بخشنامه های گروه استخدام ،آموزش ،حقوق و مزایا

دستورالعمل ساماندهی نیروی انسانی دستگاههای اجرایی.
نامه ساماندهی اشتغال فرزندان شاهد و جانبازان 25% و بالاتر.

 

بخشنامه نحوه ساماندهی کارکنان قراردادی و کارگران مشمول قانون کار
بخشنامه چگونگی اجرای دادنامه های شماره 555 مورخ 1387/8/19 و شماره 874-849 مورخ 1392/11/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تبدیل وضعیت خدمتی نیروهای خرید خدمت و چگونگی انعقاد قرارداد کار موقت و معین
دستورالعمل نحوه جابجایی اعتبار حقوق و مزایای کارکنان انتقال یافته از دستگاههای اجرایی مبدا (ملی/استانی) به دستگاههای اجرایی استان مقصد
بخشنامه شورای حقوق و دستمزد در خصوص برقراری فوق العاده ویژه و فوق العاده شغل موضوع بندهای 5 و 10 ماده 68  قانون مدیریت خدمات کشوری
دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای
بخشنامه اجتناب از توسعه تشکیلاتی موضوع ماده (29) قانون مدیریت خدمات کشوری
آئین نامه اجرایی ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشوری ، دستورالعمل برگزاری آزمونهای استخدامی در دستگاههای اجرایی

بخشنامه ثبت نام و ادامه تحصیل کارمندان دستگاههای اجرایی
دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای استخدام افراد در دستگاههای اجرایی.
بخشنامه به تمامی دستگاههای اجرایی مشمول ماده 29 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگ
دستورالعمل نحوه پرداخت حقوق و مزایای کارکنان انتقالی در سال 1397.
بخشنامه  (قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان)
بخشنامه (بکارگیری نیروهای قرارداد انجام کار معین جدید).
بخشنامه به تمامی دستگاه های اجرایی مشمول ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری.
بخشنامه به کلیه دستگاه های اجرایی( ماده 112).
بخشنامه به دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری بخشنامه شماره 200/14593 مورخ1388/2/21.
بخشنامه به کلیه دستگاه های اجرایی کشور (ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1398 کل کشور).
بخشنامه به کلیه دستگاه های اجرایی (مبنی بر ثبت اطلاعات کارکنان رسمی،پیمانی،قراردادی کار معین و مشخص،قراردادهای کارگری

بخشنامه به کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری