معرفی معاونت

 

آقای علی شیرین
معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی
بیوگرافی