گروه توسعه منابع انسانی

شرح وظایف 

راهبری و نظارت بر اجرای برنامه های توسعه منابع انسانی در دستگاه های اجرایی استان در حوزه های آمار و برنامه ریزی نیروی انسانی و جذب نیروی انسانی،آموزش و توسعه و ارتقاء کیفی کارکنان و ارزیابی عملکرد آنان

 نظارت بر اجرای آیین نامه "ضوابط انتصابات،انتخابات و تغییر مدیران " در واحدهای استانی دستگاه های اجرایی

نظارت بر اجرای تشکیلات مصوب دستگاه های اجرایی استان و بررسی و تایید تغییرات و اصلاحات تشکیلاتی دستگاه های استانی در چارچوب اختیارات تفویض شده

ساماندهی نیروی انسانی استان با رویکرد اختصاص شناسه و شماره منحصر به فرد کارمندی