گروه استخدام ، آموزش،حقوق و مزایا

شرح وظایف

صدورمجوزهای استخدامی در دستگاه های اجرایی استان بر اساس اختیارات تفویض شده از سوی مراجع ذیربط

نظارت بر اجرای آیین نامه امتهانات و همچنین برگزاری آزمونهای استخدامی بر اساس اختیارات تفویض شده

تایید آگهی های استخدامی دستگاه های اجرایی استان

نظارت بر تبدیل وضع کارکنان از قراردادی به پیمانی ،پیمانی به رسمی-آزمایشی ،رسمی-قطعی

نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات و دستورالعمل های مربوط به برقراری حقوق و مزایا و فوق العاده ها و طرح های امتیازی در واحد های استانی دستگاه های اجرایی بر اساس اختیارات تفویض شده به آنها