گروه نوسازی اداری و مدیریت عملکرد

شرح وظایف 
راهبری و نظارت بر اجرای برنامه های اصلاح نظام اداری دستگاه های اجرایی استان در زمینه های توسعه دولت الکترونیکی،ارزیابی عملکرد،سلامت اداری و واگذاری تصدیهای اقتصادی اجتماعی