برپایی جلسه تدوین سند چشم انداز توسعه منابع انسانی 1415
تقاضای مشارکت در تدوین چشم انداز توسعه منابع انسانی استان تهران
معیار رشد دستگاه ها در شاخص های عمومی و اختصاصی مورد توجه قرار گرفت
تجلیل از دستگاههای اجرایی استان تهران در بیست و دومین جشنواره شهید رجایی در چهار محور
برگزاری جشنواره شهید رجایی تا پایان هفته اول مهرماه
بهره‌مندی بازنشستگان از ۸۵ درصد حقوق شاغلین

گزارش تصویری

برپایی جلسه تدوین سند چشم انداز توسعه منابع انسانی 1415

معیار رشد دستگاه ها در شاخص های عمومی و اختصاصی مورد توجه قرار گرفت

تجلیل از دستگاههای اجرایی استان تهران در بیست و دومین جشنواره شهید رجایی در چهار محور

برگزاری جشنواره شهید رجایی تا پایان هفته اول مهرماه

بهره‌مندی بازنشستگان از ۸۵ درصد حقوق شاغلین

بررسی چالش مدل مفهومی آسیب شناسی ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی

بررسی چالش مدل مفهومی آسیب شناسی ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی استان تهران

ترکی: اولویت‌های پژوهشی استان تهران در قالب فراخوان اعلام می‌شود