اطلاعیه های گروه استخدام ،آموزش ،حقوق و مزایا

تعرفه ثبت نام دریافتی از داوطلبان شرکت در آزمون های سازمان سنجش آموزش کشور در سال 1395

ضریب حقوقی اعضای هیئت علمی،شاغلین و بازنشستگان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری در سال 1395

قانون جدید ساعات کاری بانوان شاغل

اطلاعیه جدید در خصوص آزمون ادواری.


اطلاعیه به کلیه دستگاههای اجرایی غیر مشمول بودجه هزینه ای استان.
 
فرمهای آمار نیروی انسانی مربوط به انتهای سال 96 دستگاههای اجرایی 

فرمهای آمار نیروی انسانی مربوط به انتهای سال 96 آموزش و پرورش.

فرم ساختار و نیروی انسانی شهرستانهای استان تهران:
جدول1  (بهارستان)
جدول 1(پاکدشت)
جدول 1(پردیس)
جدول 1(پیشوا)
جدول1(تهران)
جدول1(اسلامشهر)
جدول1(دماوند)
جدول1(رباط کریم)
جدول1(ری)
جدول1(شمیرانات)
جدول1(شهریار)
جدول1(فیروزکوه)
جدول1(قدس)
جدول1(قرچک)
جدول1(ملارد)
جدول1(ورامین).

فرم ساختار و نیروی انسانی شهرستانهای استان تهران جدول (2).
فرم ساختار ونیروی انسانی شهرستانهای استان تهران جدول(3).
فرم ساختار و نیروی انسانی شهرستانهای استان تهران جدول(4).
فرم ساختار و نیروی انسانی شهرستانهای استان تهران جدول(5).
بخشنامه به کلیه دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری(مدرک تحصیلی)
بخشنامه به کلیه دستگاه های اجرایی