اطلاعیه های گروه نوسازی اداری و مدیریت عملکرد

فایل پیشنهادی ارائه مستندات در سامانه جامع مدیریت عملکرد

اطلاعات ارزیابی 94 نهایی

عناوین خدمات دستگاه های اجرایی

شناسنامه خدمات به تفکیک دستگاههای اجرایی

سطح بندی دستگاه های اجرایی بر اساس نتایج ارزیابی عملکرد سال 1394 دستگاه های اجرایی

شیوه نامه نحوه امتیازدهی شاخص های عمومی ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی استان (1395)

ارزیابی عملکرد 1395 مورخ 1395/12/23.


فهرست خدمات و زیر خدمات 91 دستگاه اجرایی کشور.

فرم شاخص های اختصاصی پیشنهادی ارزیابی عملکرد سال 1396

سطح بندی دستگاههای اجرایی استان تهران در سال 1395 براساس نتایج ارزیابی عملکرد سال 1395
.

نحوه ثبت نام در سایت مرکز آموزش و پژوهش جهت دریافت گواهینامه آموزشی

قالب پیشنهادی جهت ارائه مستندات در سامانه مدیریت عملکرد.(برای ارزیابی عملکرد سال 1396)

فایل ارائه در جلسه آموزشی ارزیابی عملکرد سال 1396 دستگاههای اجرایی استان در تاریخ 17 بهمن 96.

شیوه نامه نحوه امتیاز دهی شاخص های عمومی ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی استان سال (1396).

فیلم آموزشی آشنایی با سامانه ساوانا و نحوه تکمیل فرمهای میز خدمت در سامانه ساوانا.

فرمهای خود اظهاری میز خدمت در سال 1398.

سطح بندی دستگاههای اجرایی استان تهران بر اساس ارزیابی عملکرد سال 1397 .

فهرست خدمات دستگاههای اجرایی واگذار شده به دفاتر پیشخوان دولت تا تاریخ 1398/3/31

فهرست خدمات دستگاههای اجرایی قابل ارائه  از طریق دفاتر پیشخوان دولت (احصا شده تا تاریخ 1398/8/1) 

لیست خدمات شناسه دار  دستگاههای اجرایی (احصا شده تا تاریخ  1398/9/5).

فهرست مصداق وعدم مصداق شاخص اصلاح نظام مجوزدهی کشور در سطح دستگاه های اجرایی استانی (موضوع نامه شماره  139336 مورخ1399/3/27 اداری استخدامی کشور)