بخشنامه های گروه نوسازی اداری و مدیریت عملگرد

جشنواره شهید رجایی سال 1395
شاخص های عمومی ارزیابی عملکرد سال 1394 دستگاه های اجرایی (سطح استانی)
شاخص های عمومی ارزیابی عملکرد سال 1394 استان و فرایند اجرایی آن
بخشنامه ارزیابی عملکرد سال 95 دستگاههای اجرایی
بخشنامه تشکیل شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاههای اجرایی و ملی کارگروه توسعه مدیریت دستگاههای استانی
شاخصهای عمومی ارزیابی عملکردسال 1395 دستگاههای اجرایی استانی
 مصوبه شوراهای اداری در خصوص بهبود فرآیندها
بخشنامه جشنواره شهید رجایی سال 1396
مصوبه شوراهای اداری با موضوع" حقوق شهروندی در نظام اداری"
راهنمای شماره(1) دستورالعمل میز خدمت به شماره 1538588 مورخ 1396/09/07.
راهنمای شماره(2)ممیزی استقرار میز خدمت به شماره 1717668 مورخ 1396/12/6.
راهنمای شماره( 3)راهنمای استقرار میز خدمت حضوری به شماره 32267 مورخ 1397/1/29.
راهنمای شماره(4) بخشنامه ارزیابی استقرار میز خدمت الکترونیکی به شماره 439457 مورخ 97/8/20).
بخشنامه ارزیابی عملکرد سال1396 دستگاههای اجرایی ملی و استانی و فرایند اجرایی آن.
شاخصهای عمومی ارزیابی عملکرد سال 1396 در سطح ملی.
چک لیست ارزیابی حسابداری تعهدی محور چهارم شاخصهای عمومی ارزیابی عملکرد سال 1396 دستگاههای اجرایی
چک لیست دوم.
چک لیست سلامت اداری محور ششم شاخصهای عمومی ارزیابی  عملکرد سال 1396 دستگاههای اجرایی.
چک لیست دوم.
چک لیست استاندارد سازی تارنمای محور دوم شاخصهای عمومی ارزیابی عملکرد سال 1396 دستگاههای اجرایی.
چک لیست ارزیابی مدیریت سبز محور پنجم شاخصهای عمومی ارزیابی عملکرد سال 1396 دستگاههای اجرایی
چک لیست ارزیابی مناسب سازی فضاهای اداری محور ششم شاخصهای عمومی ارزیابی عملکرد سال 1396 دستگاههای اجرایی.
بخشنامه شهید رجایی سال 1397.
چک لیست ارزیابی سامانه ستاد،محور چهارم شاخصهای عمومی ارزیابی عملکرد سال 1396.
شاخصهای عمومی ارزیابی عملکرد سال 1396 دستگاههای اجرایی در سطح استانی
بخشنامه ارزیابی عملکرد سال 1397دستگاههای اجرایی(به شماره162537مورخ1397/4/6.
شاخص های عمومی ارزیابی عملکرد سال1397دستگاههای اجرایی درسطح استانی (pdf).
شاخص های عمومی ارزیابی عملکرد سال1397دستگاههای اجرایی در سطح استانی(word)
چک لیست شاخص های عمومی استانی.
سطح بندی دستگاههای اجرایی استان تهران بر اساس ارزیابی عملکرد سال1396.
اصلاحیه شاخصهای عمومی ارزیابی عملکرد سال 1397 دستگاه های اجرایی در سطح استانی(pdf).
اصلاحیه شاخصهای عمومی ارزیابی عملکرد سال 1397 دستگاه های اجرایی در سطح استانی(word).
چک لیست های تکمیلی شاخصهای عمومی ارزیابی عملکرد سال 1397 (استانی)  به ترتیب زیر:
1-ارتقاء سلامت اداری.
2-بهبود فضای کسب و کار استانی.
3-چک لیست استاندارد سازی تارنما
4-چک لیست حسابداری تعهدی.
5-شیوه نامه سامانه ستاد.
6-صیانت از حقوق شهروندان.
7-مدیریت سبز.
8-مناسب سازی.
9-بخشنامه جشنواره شهید رجایی سال 98.
نامه شماره 645656 مورخ1397/11/23سازمان اداری استخدامی کشور در خصوص نحوه بارگذاری مستندات عملکرد شاخصهای اختصاصی ارزیابی عملکرد سال1397 در سامانه جامع مدیریت عملکرد.
قالب گزارش عملکرد و مستندات برای شاخصهای اختصاصی ارزیابی عملکرد سال 1397در سامانه جامع مدیریت عملکرد..
شیوه نامه نحوه امتیاز دهی شاخص های عمومی ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی استان در سال 97.
بخشنامه ارزیابی عملکرد سال 1398دستگاه های اجرایی ( به شماره 749977مورخ 1397/12/28 ).
شاخصهای عمومی ارزیابی عملکرد سال 1398 دستگاههای اجرایی استان.
بخشنامه تکمیل پرسشنامه سنجش وضع موجود فرهنگ سازمانی توسط دستگاه های اجرایی کشور به شماره 34084 مورخ 1398/1/31 ابلاغی از سازمان اداری و استخدامی کشور.

شاخصهای عمومی ارزیابی عملکرد سال 1398 دستگاههای اجرایی در سطح استانی.
چک لیست شاخصهای عمومی ارزیابی عملکرد در سال 1398 در سطح استان شامل:
                                                                                    1-ارتقا سلامت نظام اداری
                                                                                    2-استاندارد سازی تارنما
                                                                                    3- اصلاح نظام مجوز دهی کشور
                                                                                    4-دستورالعمل آیین نامه اجرایی مدیریت سبز
                                                                                    5-سامانه ستاد
                                                                                    6-صیانت از حقوق شهروندان
                                                                                    7- مناسب سازی فضاهای اداری جهت معلولین
بخشنامه ارزیابی عملکرد سال 1396 دستگاههای اجرایی ملی و استانی و فرایند اجرایی آن
شاخصای عمومی ارزیابی  عملکرد سال 1396 در سطح ملی.
زمانبندی فرایند اجرایی ارزیابی عملکرد سال 1398 دستگاههای اجرایی کشور ابلاغی به وزارتخانه ها (شماره 695188مورخ.1398/11/30.
زمانبندی فرایند اجرایی ارزیابی عملکرد سال 1398دستگاههای اجرایی کشور ابلاغی به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانها شماره 704374مورخ1398/12/04
دستورالعمل استانداردسازی گزارش خودارزیابی دستگاه‌های اجرایی به همراه مستندات 1398/12/27.
 شیوه نامه شاخصهای عمومی ارزیابی عملکرد سال 1398.
 قالب ارائه گزارش عملکرد و مستندات  برای شاخصهای عمومی و اختصاصی ارزیابی عملکرد سال .1398

بخشنامه شهید رجایی سال1399به شماره50033مورخ1399/2/10