اجرای مصاحبه استخدامی دستگاه های اجرایی
گزارش ارزیابی عملکرد سال 1397 دستگاه های اجرایی استان تهران منتشر شد
وضعیت نیروی انسانی دستگاه های اجرایی استان تهران منتشر شد
ارزیابی عملکرد سال 1398 دستگاه های اجرایی استان تهران آغاز شد
فروردین 3 هزار کارمند جدید وارد دستگاه های اجرایی استان تهران می شوند
جذب18متخصص در آب منطقه ای تهران|نظارت سازمان مدیریت بر مصاحبه استخدامی

گزارش تصویری

اجرای مصاحبه استخدامی دستگاه های اجرایی

گزارش ارزیابی عملکرد سال 1397 دستگاه های اجرایی استان تهران منتشر شد

وضعیت نیروی انسانی دستگاه های اجرایی استان تهران منتشر شد

ارزیابی عملکرد سال 1398 دستگاه های اجرایی استان تهران آغاز شد

فروردین 3 هزار کارمند جدید وارد دستگاه های اجرایی استان تهران می شوند

جذب18متخصص در آب منطقه ای تهران|نظارت سازمان مدیریت بر مصاحبه استخدامی

آغازمرحله دوم بازدید میدانی از میز خدمت دستگاه های اجرایی استان

استخدام بیش از2 هزار دبیر در آموزش و پرورش شهر و شهرستان های تهران

استخدام بیش از2 هزار دبیر در آموزش و پرورش شهر و شهرستان های تهران