اهداف و شرح وظایف

وظایف معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني

-مطالعه، بررسي و شناخت نارسايي­ها و مشكلات واحدهاي استاني دستگاه­هاي اجرايي در زمينه توسعه مديريت و سرمايه منابع انساني و انعكاس آنها به مراجع ذيربط.

-راهبري و نظارت بر اجراي برنامه ها و طرح هاي حوزه اصلاح نظام اداري و مصوبات شوراي عالي اداري در دستگاه هاي اجرايي.

-نظارت بر سنجش میزان رضایت مندی ارباب رجوع از نحوه ارائه خدمات دستگاههای اجرایی استان به صورت  دوره ای.

-نظارت بر عملکرد دستگاه هاي اجرايي استان در بعد شاخص هاي عمومي و اختصاصي، تحليل عملكرد آن­ها و ارائه پيشنهادهاي اصلاحي در زمينه مديريت و روش هاي انجام كار بر اساس نتايج ارزيابي و انتخاب دستگاه ها، مديران و كاركنان برتر.

-پيگيري و نظارت در خصوص استقرار نظام مديريت عملكرد واحدهاي استانی دستگاه­هاي اجرايي مشتمل بر ارزيابي عملكرد سازمان، مديران و كارمندان.

-پيگيري و انجام امور مربوط به بهره­وري نیروی انسانی واحدهاي استاني دستگاه­هاي اجرايي.

-عضويت در کارگروه توسعه مديريت دستگاه هاي اجرايي استان و انجام هماهنگي و نظارت براي پيشبرد اهداف و برنامه هاي اصلاح نظام اداری در دستگاه ها.

-راهبري و نظارت بر اجراي برنامه هاي توسعه منابع انساني در دستگاه هاي اجرايي استان در حوزه هاي آمار و برنامه ريزي نيروي انساني و جذب نيروي انساني، آموزش، توسعه و ارتقا‌ء كيفي كاركنان و ارزيابي عملكرد آنان.

-نظارت بر اجراي آئين نامه "ضوابط انتصابات، انتخابات و تغيير مديران" در واحدهاي  استاني دستگاه­هاي اجرايي.

-بررسی پیش نیازها و الزامات عملیاتی، فنی و اقتصادی پیاده سازی برنامه های منبعث از نقشه راه دولت الکترونیک در دستگاه های اجرایی با استفاده از پتانسیل های استان.

-نظارت بر اجراي الزامات، برنامه ها و طرح هاي توسعه فناوري اطلاعات و دولت الکترونيک در دستگاه­هاي اجرايي استان و تطابق آن با اسناد بالادستی از جمله نقشه راه دولت الکترونیک.

-ایجاد وحدت رویه در تحقق اهداف نقشه راه توسعه دولت الکترونیک در دستگاه های اجرایی.

-نظارت بر مستندسازی فرایندها و بازطراحی و اصلاح روش های انجام کار با رویکرد بهره گیری از فناوری اطلاعات با هدف افزایش سرعت، تسهیل در خدمت رسانی و ارتقا کیفیت خدمات.

-نظارت بر اجراي تشكيلات مصوب دستگاه هاي اجرايي استان و بررسي و تأييد تغييرات و اصلاحات تشكيلاتي دستگاه هاي استاني در چارچوب اختيارات تفويض شده.

-صدور مجوزهاي استخدامي در دستگاه هاي اجرايي استان براساس اختيارات تفويض شده از سوي مراجع ذيربط.

-نظارت بر اجراي آئين نامه امتحانات و همچنين برگزاري آزمونهاي استخدامي براساس اختيارات  تفويض شده.

-تاييد آگهي هاي استخدامي دستگاه هاي اجرايي استان.

-نظارت بر حسن اجراي قوانين و مقررات و دستورالعمل­هاي مربوط به برقراري حقوق و مزايا و فوق العاده­ها وطرح­هاي امتيازي در واحدهاي استاني دستگاه­هاي اجرايي براساس اختيارات تفويض شده  به آنها.

-ساماندهی نیروی انسانی استان با رویکرد اختصاص شناسه و شماره منحصر به فرد کارمندی.

-نظارت بر رعايت شرايط احراز پست هاي سازماني براي تمامي انتصابات در سطح دستگاه هاي اجرايي استان براساس طرح طبقه بندي مشاغل.

-نظارت بر بکارگیری و جذب نیروی قراردادی ،پیمانی و رسمی دستگاههای اجرائی استان.

- نظارت بر تبدیل وضع کارکنان از قراردادی به پیمانی،پیمانی به رسمی-آزمایشی،رسمی-قطعی.

-نظارت بر ارتقاءدانش و توانمند سازی کارکنان دستگاههای اجرائی استان.